Sektor-/temaplaner

Overordnet

En sektor-/temaplan forteller hvordan en virksomhet eller del av kommunen skal handle og prioritere, ut fra et faglig ståsted.

Her kan du finne sektor-/temaplanene til Lenvik kommune.

Næring

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret i 2014, og dette er kommunens overordnede styringsdokument. Her er de viktigste mål og strategier for samfunnsutviklingen fastsatt. I kommuneplanens samfunnsdel er søkelyset rettet mot barn og unge. Det er dagens barn og unge som er framtidas voksne, og som skal sørge for bosetting og utvikling av kommunen i framtida.

Lenvik og Midt-Troms er en sterk og spennende næringsregion, med store vekstmuligheter. Det er disse mulighetene som Lenvik kommune er opptatt av å legge til rette for gjennom mål og strategier i næringsplanen.

Næringsplan for Lenvik

Pleie og omsorg

Pleie- og omsorgstjenesten i Lenvik kommune bygger sitt verdigrunnlag på menneskets rett til, og behov for å forme sitt liv ut fra begrepene mestring, trygghet, verdighet og samarbeid. Det foreslås at utviklingen av pleie- og omsorgstjenestene skal gå i retning av mer hjemmetjenesteorientering,

Pleie og omsorgsplan

Skogbruk

Et overordna mål for skogbruket er å øke utnyttelse og verdiskapningen i skogbruket samtidig som miljøverdiene blir ivaretatt og videreutvikle. Skogen har stor betydning for kulturlandskapet og det må også legges vekt på skogens betydning for jakt og friluftsliv. Økt utnyttelse og verdiskapning kan blant annet nås ved fortsatt sterk fokus på vegbygging og stell av ung skog. 

Dagens aktivitet i skogbruket er i stor grad et ledd i en oppbygning av framtidige skogressurs. Et av målene er at Troms skal bli selvforsynt med trevirke.

Skogbruksplan

 

Tidligere planer

(Ikke tilgjengelig på nett)

  • Strategisk plan for kompetanseutvikling i kommunen 2009 - 2012
  • Lønnspolitisk plan 2013 – 2014
  • Plan for kompetanseutvikling i PLO sektoren Lenvik kommune 2009 - 2012
  • Rehabiliteringsplan i Lenvik 2007 - 2010